യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

മദീനത്ത് സായിദ്, അബുദാബി ഇൽ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം തിരയുന്നതൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
10,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അൽ ഷഹാമ, അബുദാബി ഇൽ 10,000 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 460,000
പ്രതിവർഷം

അൽ ഷഹാമ, അബുദാബി ഇൽ 10,000 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് VIA NOVA EMIRATES REAL ESTATE
10,000 (ചതുരശ്ര അടി)
2
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അബുദാബി ഇൽ ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 19,000
പ്രതിവർഷം

അബുദാബി ഇൽ ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് ELITE CLASS REAL ESTATE MANAGEMENT
194 (ചതുരശ്ര അടി)
11
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അൽ മഫ്രഖ്, അബുദാബി ഇൽ 194 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
പ്രതിവർഷം

അൽ മഫ്രഖ്, അബുദാബി ഇൽ 194 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് VIA NOVA EMIRATES REAL ESTATE
1,291 (ചതുരശ്ര അടി)
7
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അബുദാബി ഇൽ 1,291 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 115,000
പ്രതിവർഷം

അബുദാബി ഇൽ 1,291 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Home Hunter Properties
14,404 (ചതുരശ്ര അടി)
10
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അൽ മഖ്‌ത, അബുദാബി ഇൽ 14,404 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,620,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മഖ്‌ത, അബുദാബി ഇൽ 14,404 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് United Gulf Properties
235 (ചതുരശ്ര അടി)
7
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അബുദാബി ഇൽ 235 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 188,000
പ്രതിവർഷം

അബുദാബി ഇൽ 235 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് ELITE CLASS REAL ESTATE MANAGEMENT
2,260 (ചതുരശ്ര അടി)
12
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 എയർപോർട്ട്‌ ഏരിയ, അബുദാബി ഇൽ 2,260 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 215,000
പ്രതിവർഷം

എയർപോർട്ട്‌ ഏരിയ, അബുദാബി ഇൽ 2,260 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് District Real Estate
2,454 (ചതുരശ്ര അടി)
12
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അബുദാബി ഇൽ 2,454 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 273,600
പ്രതിവർഷം

അബുദാബി ഇൽ 2,454 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cluttons
18,137 (ചതുരശ്ര അടി)
0
മാപ്പ്
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/03/2018 ഇൽ ആണ്
 അബുദാബി ഇൽ 2,454 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 2,864,500
പ്രതിവർഷം

അബുദാബി ഇൽ 18,137 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory