യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
11,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
AED 11,900,000
 

വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

മുസ്സഫ, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് LLJ Property LLC
1 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
AED 30,000,000
 

വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 എയർപോർട്ട് റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
AED 350,000,000
 

വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

എയർപോർട്ട് റോഡ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
3,600 (ചതുരശ്ര അടി)
2
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ നുഐമിയ, അജ്മാൻ ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
പ്രദേശത്ത് ഓഫറുകൾ
AED 1,800,000
 

വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

അൽ നുഐമിയ , അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് الراسخون للعقارات ( الشارقة )
1 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
AED 22,000,000
 

വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ടൂറിസ്റ്റ് ക്ലബ് ഏരിയ (TCA), അബുദാബി ഇൽ മിശ്രിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വില്പനക്ക്
AED 37,000,000
 

മിശ്രിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വില്പനക്ക്

ടൂറിസ്റ്റ് ക്ലബ് ഏരിയ (TCA), അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ വാണിജ്യ ബിൽഡിംഗ് വില്പനക്ക്
AED 13,500,000
 

വാണിജ്യ ബിൽഡിംഗ് വില്പനക്ക്

മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
20,000 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സഹ്റ, അജ്മാൻ ഇൽ വാണിജ്യ ബിൽഡിംഗ് വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 24,000,000
 

വാണിജ്യ ബിൽഡിംഗ് വില്പനക്ക്

അൽ സഹ്റ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് الوافى للعقارات
25,000 (ചതുരശ്ര അടി)
5
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുവൈഹാത് 1, അജ്മാൻ ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
AED 12,000,000
 

വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

അൽ മുവൈഹാത് 1, അൽ മുവൈഹാത് , അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pleasant Real Estate Brokers
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ