യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ 692 ഓഫീസുകൾ വില്പനക്ക്

467 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 467 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 380,000
 

തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 467 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Chestertons International
1,689 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,689 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 1,500,000
 

മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,689 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Candour Real Estate
747 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ നഖീൽ, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ 747 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 450,000
 

അൽ നഖീൽ, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ 747 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Julfar Real Estate L.L.C.
1,426 (ചതുരശ്ര അടി)
4
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ 1,426 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 2,490,000
 

ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ 1,426 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hamptons International
1,595 (ചതുരശ്ര അടി)
0
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ 1,426 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
 

സ്മാർട്ട് ഹൈറ്റ്സ്, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ 1,345 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Key One Properties
1,199 (ചതുരശ്ര അടി)
0
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ 1,426 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
1,048 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 പ്രെയിം ബിസിനസ് സെന്റർ, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ 1,048 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 625,000
 

പ്രെയിം ബിസിനസ് സെന്റർ, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ 1,048 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rustar Real Estate
888 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ദി സിറ്റാഡൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 888 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 900,000
 

ദി സിറ്റാഡൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 888 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Livedubai - LDI International Real Estate Brokers
1,130 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ജുമൈറ ബേ X2, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 905 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 65,000
 

ജുമൈറ ബേ X2, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 905 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Valco Properties Broker LLC
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ