യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
3,218 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ ബേ X2, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 3,218 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 2,600,000
 

3,218 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

ജുമൈറ ബേ X2, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
695 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഐ റൈസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ 695 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 600,000
 

695 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

ഐ റൈസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Casa Nostra Real Estate Brokers
2,389 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അദ്ദക്സ് പാർക്ക് ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 2,389 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 1,500,000
 

2,389 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

അദ്ദക്സ് പാർക്ക് ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
1,374 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ലെ സൊളാറിയം, ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO), ദുബായ് ഇൽ 1,374 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 500,000
 

1,374 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

ലെ സൊളാറിയം, ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rocky Real Estate LLC Brokage
1,726 (ചതുരശ്ര അടി)
8
സൂക്ഷിക്കുക
 അദ്ദക്സ് പാർക്ക് ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 1,726 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 1,850,000
 

1,726 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

അദ്ദക്സ് പാർക്ക് ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
2,670 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ ബിസിനസ് സെന്റർ 2, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 2,670 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 2,000,000
 

2,670 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

ജുമൈറ ബിസിനസ് സെന്റർ 2, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് M & Y Properties
567 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പാർക്ക് ലെയ്ൻ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 567 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 630,000
 

567 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

പാർക്ക് ലെയ്ൻ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aston Pearl Real Estate Broker
6,286 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബുർജ് ഖലീഫ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ 6,286 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 22,999,900
 

6,286 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

ബുർജ് ഖലീഫ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aston Pearl Real Estate Broker
2,286 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 സ്കൈ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 2,286 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 2,625,000
 

2,286 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സ്കൈ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Colossus Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ