യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
15,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 3,800,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1,722 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന സ്ക്വയർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,650,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

മറീന സ്ക്വയർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് United Gulf Properties
1,231 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗേറ്റ് ടവർ 3, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,550,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഗേറ്റ് ടവർ 3, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
1,163 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന ബ്ലൂ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,000,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

മറീന ബ്ലൂ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Gravity Real Estate
493 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് ഐലന്റ്, അബുദാബി ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 790,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

യാസ് ഐലന്റ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
3,750 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,300,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ് , അൽ റീഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
932 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന സ്ക്വയർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

മറീന സ്ക്വയർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് United Gulf Properties
2,196 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഓഷ്യൻ ടെറസ്, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,100,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഓഷ്യൻ ടെറസ്, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nationwide Middle East Properties LLC
4,150 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സാദിയാത് ബീച്ച് റെസിഡൻസ്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 4,750,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

സാദിയാത് ബീച്ച് റെസിഡൻസ്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് District Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ