യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,844 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മനാമ, അജ്മാൻ ഇൽ വില്ല / ഹൗസ് പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 95,000
 

വില്ല / ഹൗസ് പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ മനാമ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Multiflags Real Estate Developer
760 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ, അജ്മാൻ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 255,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AWSHAR REAL ESTATE LLC
940 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അജ്‌മാൻ പേൾ, അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ, അജ്മാൻ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 280,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അജ്‌മാൻ പേൾ , അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AWSHAR REAL ESTATE LLC
3,000 (ചതുരശ്ര അടി)
2
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സാഹ്യ, അജ്മാൻ ഇൽ ഒന്നിലധികം വില്ല / ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 270,000
 

ഒന്നിലധികം വില്ല / ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ വില്പനക്ക്

അൽ സാഹ്യ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് الراسخون للعقارات ( الشارقة )
821 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബുസ്റ്റൻ, അജ്മാൻ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
ഇവിടെ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു
AED 18,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ ബുസ്റ്റൻ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Multiflags Real Estate Developer
1,287 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ റാഷിദിയ, അജ്മാൻ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 335,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ റാഷിദിയ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AWSHAR REAL ESTATE LLC
2,366 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ റാഷിദിയ 1, അജ്മാൻ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 380,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ റാഷിദിയ 1, അൽ റാഷിദിയ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Multiflags Real Estate Developer
6,500 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മനാമ, അജ്മാൻ ഇൽ ഒന്നിലധികം വില്ല / ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 110,000
 

ഒന്നിലധികം വില്ല / ഹൌസ് പ്ലോട്ടുകൾ വില്പനക്ക്

അൽ മനാമ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Multiflags Real Estate Developer
1,004 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ, അജ്മാൻ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 320,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AWSHAR REAL ESTATE LLC
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ