യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
8,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 സാഖീർ, അൽ ഐൻ ഇൽ 8 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്
AED 9,000,000
 

8 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്

സാഖീർ, അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
5,600 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സാഖീർ, അൽ ഐൻ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 5,800,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സാഖീർ, അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
14,176 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഐൻ ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 1,134,080
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
7,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മർഖാനിയ, അൽ ഐൻ ഇൽ 10 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്
AED 4,500,000
 

10 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്

അൽ മർഖാനിയ, അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
5,670 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ട്ടവായ, അൽ ഐൻ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 5,200,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

അൽ ട്ടവായ, അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
6,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സാഖീർ, അൽ ഐൻ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 5,300,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സാഖീർ, അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
1,498 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ഐൻ അൽ ഫായിദ, അൽ ഐൻ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,400,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

ഐൻ അൽ ഫായിദ, അൽ ഐൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC