യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
748 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മോസില, ദി വ്യൂസ്, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 850,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

മോസില , ദി വ്യൂസ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് OBG Real Estate Broker
6,363 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സ് റെസിഡൻസസ്, ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 13,860,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സ് റെസിഡൻസസ്, ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
1,016 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് വാട്ടർഫ്രണ്ട്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 600,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ദുബായ് വാട്ടർഫ്രണ്ട്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rustar Real Estate
1,542 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
 എമ്മാർ സൗത്ത്, ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,543,888
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

എമ്മാർ സൗത്ത്, ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് CORAL SHORE REAL ESTATE BROKERS
1,141 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് സയൻസ് പാർക്ക്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,243,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ദുബായ് സയൻസ് പാർക്ക് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Homes 4 Life
6,153 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി ഹർട്ട്ലാൻഡ് വില്ലസ്, മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സിറ്റി (MBRC), ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 11,523,187
 

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

ദി ഹർട്ട്ലാൻഡ് വില്ലസ്, മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സിറ്റി (MBRC), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Vierra Property Broker
2,180 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുർജാൻ 3, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,099,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ മുർജാൻ 3, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് OBG Real Estate Broker
2,540 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മീര 2, റീം, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,050,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

മീര 2, റീം, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aston Pearl Real Estate Broker
948 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അരീന അപ്പാർട്ടുമെന്റ്സ്, ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ