യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
890 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 യാകൌട്ട്, അൽ മര്ജാൻ ഐലാൻഡ്‌, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 400,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

യാകൌട്ട്, അൽ മര്ജാൻ ഐലാൻഡ്‌ , റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hunt and Harris Real Estate Broker
6,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഹംറ റെസിഡൻസ്, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 7,000,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

അൽ ഹംറ റെസിഡൻസ്, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sultan Property Real Estate LLC
1,189 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 പസഫിക് പോളിനീസിയ, അൽ മര്ജാൻ ഐലാൻഡ്‌, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 700,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

പസഫിക് പോളിനീസിയ, അൽ മര്ജാൻ ഐലാൻഡ്‌ , റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Flash Real Estate
2,691 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഹംറ വില്ലേജ് ടൌൺഹൗസെസ്, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,180,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

അൽ ഹംറ വില്ലേജ് ടൌൺഹൗസെസ് , അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sultan Property Real Estate LLC
2,077 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മിന അൽ അറബ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,250,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

മിന അൽ അറബ്, റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hunt and Harris Real Estate Broker
642 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 റോയൽ ബ്രീസ് 3, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 450,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

റോയൽ ബ്രീസ് 3, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sultan Property Real Estate LLC
2,215 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഫ്ലാമിങ്ങോ വില്ലാസ്, മിന അൽ അറബ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,400,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

ഫ്ലാമിങ്ങോ വില്ലാസ്, മിന അൽ അറബ്, റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sultan Property Real Estate LLC
1,205 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗോൾഫ് അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 700,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഗോൾഫ് അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, അൽ ഹംറ വില്ലേജ്, റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sultan Property Real Estate LLC
4,835 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മൈരിദ്, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 450,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ മൈരിദ് , റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Flash Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ