യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
314 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അലജാഡാ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 240,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അലജാഡാ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Mountain Gate Real Estate Broker
2,980 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഷാർജ ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 2,350,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
2,130 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഖാൻ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,025,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ ഖാൻ, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
900 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷാർജ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 499,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Mountain Gate Real Estate Broker
4,600 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ തായ്, ഷാർജ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,800,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

അൽ തായ് , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
194 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അലജാഡാ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 216,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അലജാഡാ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് TURQUOISE REAL ESTATE BROKER
5,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ രഹ്മാനിയ, ഷാർജ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 4,500,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

അൽ രഹ്മാനിയ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
914 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അലജാഡാ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 708,350
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അലജാഡാ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Mountain Gate Real Estate Broker
2,618 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഷാർജ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,950,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Mountain Gate Real Estate Broker
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ