യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
3,884 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മിസ്ട്രൽ, ഉമ്മ് അൽ ക്യുവെയ്ൻ മറീന, ഉം അൽ ഖുവൈൻ ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,499,999
 

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

മിസ്ട്രൽ, ഉമ്മ് അൽ ക്യുവെയ്ൻ മറീന, ഉം അൽ ഖുവൈൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
3,884 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മിസ്ട്രൽ, ഉമ്മ് അൽ ക്യുവെയ്ൻ മറീന, ഉം അൽ ഖുവൈൻ ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,500,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

മിസ്ട്രൽ, ഉമ്മ് അൽ ക്യുവെയ്ൻ മറീന, ഉം അൽ ഖുവൈൻ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
6,000 (ചതുരശ്ര അടി)
2
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷാന്റീർ, ഉം അൽ ഖുവൈൻ ഇൽ ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 1,750,000
 

ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

ഷാന്റീർ , ഉം അൽ ഖുവൈൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Mulatim Real Estate
9,484 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബൗഗ, ഉം അൽ ഖുവൈൻ ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 350,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ ബൗഗ , ഉം അൽ ഖുവൈൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Jadwal Real Estate