യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌ , അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: DIS-S-4315
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌ , അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് District Real Estate

  • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
  • വാസയോഗ്യം
  • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
  • വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട്
  • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
  • നിലവിലുള്ള