യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ 17,000+ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ വില്പനക്ക്

721 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ബുറൂജ് വ്യൂസ്, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 790,000
 

ബുറൂജ് വ്യൂസ്, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
2,753 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി അഡ്രസ്‌ റെസിഡൻസ് ഫൌണ്ടൻ വ്യൂസ്, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 9,500,000
 

ദി അഡ്രസ്‌ റെസിഡൻസ് ഫൌണ്ടൻ വ്യൂസ്, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Valco Properties Broker LLC
2,050 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 3,500,000
 

ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് FIDU PROPERTY REAL ESTATE BROKERAGE
1,105 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ 3, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,222,888
 

ജുമൈറ 3, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Spring Field Real Estate
1,114 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,512,899
 

ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Spring Field Real Estate
1,710 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,440,988
 

ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Spring Field Real Estate
1,116 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,300,000
 

ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് FIDU PROPERTY REAL ESTATE BROKERAGE
797 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹൈദ്ര അവന്യൂ C4, സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, അബുദാബി ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 700,000
 

ഹൈദ്ര അവന്യൂ C4, സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, അബുദാബി ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Ruayat Real Estate.
1,346 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന ഗേറ്റ് 1, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,500,000
 

മറീന ഗേറ്റ് 1, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ