യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
311 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അസീസി റിവൈറ, മൈദാൻ, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 580,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അസീസി റിവൈറ , മൈദാൻ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
1,293 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ബെല്ലെവ്യൂ ടവർ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,243,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ബെല്ലെവ്യൂ ടവർ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
1,071 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,511,888
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് CORAL SHORE REAL ESTATE BROKERS
576 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 575,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
851 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ 3, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,200,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ജുമൈറ 3, ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
695 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 പിക്സൽ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 825,777
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

പിക്സൽ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AL ZAEEM COMMERCIAL BROKERS
1,491 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സൌത്ത് റിഡ്ജ് ടവർ 1, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,700,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സൌത്ത് റിഡ്ജ് ടവർ 1, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Vanguard Real Estate Brokers
1,373 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹൈദ്ര അവന്യൂ, സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 850,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഹൈദ്ര അവന്യൂ, സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cherwell Property
340 (ചതുരശ്ര അടി)
5
സൂക്ഷിക്കുക
 ഉന അപ്പാർട്മെന്റ്സ്, ടൗൺ സ്ക്വയർ, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 453,888
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഉന അപ്പാർട്മെന്റ്സ്, ടൗൺ സ്ക്വയർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് VIBGYOR REAL ESTATE
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ