യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
406 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 കോട്ട് ദസൂർ ഹോട്ടൽ, ദി വേൾഡ് ഐലൻഡ്‌സ്, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,952,802
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

കോട്ട് ദസൂർ ഹോട്ടൽ, ദി വേൾഡ് ഐലൻഡ്‌സ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
504 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഫൈവ് അറ്റ് ജുമേയ്‌റ വില്ലജ് സർക്കിൾ, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 705,854
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഫൈവ് അറ്റ് ജുമേയ്‌റ വില്ലജ് സർക്കിൾ , ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
427 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 684,600
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pleasant Real Estate Brokers
1,285 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി അഡ്രസ്‌ ബൊളിവാർഡ്, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 3,400,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ദി അഡ്രസ്‌ ബൊളിവാർഡ് , ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Vanguard Real Estate Brokers
307 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 855,888
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

പാം ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
260 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ വാസൽ, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 770,852
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ വാസൽ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
757 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,142,300
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pleasant Real Estate Brokers
327 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 കോട്ട് ദസൂർ ഹോട്ടൽ, ദി വേൾഡ് ഐലൻഡ്‌സ്, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,350,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

കോട്ട് ദസൂർ ഹോട്ടൽ, ദി വേൾഡ് ഐലൻഡ്‌സ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
623 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഫൈവ് പാമ് ജുമൈറ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,884,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഫൈവ് പാമ് ജുമൈറ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് RNR International Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ