യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,089 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മനാറ, അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 14,999,999
 

നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

അൽ മനാറ, അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
5,400 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 റിമാൽ 4, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 10,800,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

റിമാൽ 4, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
12,993 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 പാലസ്സോ വെർസയ്സ്, കൾച്ചർ വില്ലേജ്, അൽ ജദാഫ്, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 20,000,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

പാലസ്സോ വെർസയ്സ്, കൾച്ചർ വില്ലേജ്, അൽ ജദാഫ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coldwell Banker
4,683 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന ഗേറ്റ് 1, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 11,900,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

മറീന ഗേറ്റ് 1, ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് OBG Real Estate Broker
3,154 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി അഡ്രസ്‌ റെസിഡൻസ് സ്കൈ വ്യൂ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 9,400,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

ദി അഡ്രസ്‌ റെസിഡൻസ് സ്കൈ വ്യൂ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
16,350 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മാംഷ അൽ സാദിയാത്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 21,932,800
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

മാംഷ അൽ സാദിയാത്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് PRUDENTIAL PROPERTIES
5,253 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇൽ പ്രിമോ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 16,800,000
 

പ്രിമോ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

ഇൽ പ്രിമോ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Think Properties Real Estate
2,068 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 2,985,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

പാം ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coldwell Banker
9,245 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സ് റെസിഡൻസസ്, ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്
AED 21,000,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വില്പനക്ക്

ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സ് റെസിഡൻസസ്, ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Alkhail Real Estate Brokers
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ