യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
18,900 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 14,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
30,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 13,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
9,522 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 10,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
2,150 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 തിലാൽ അൽ ഗാഫ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ വില്പനക്ക്
ഇവിടെ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു
AED 1,300,000
 

കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ വില്പനക്ക്

തിലാൽ അൽ ഗാഫ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pyramids Real Estate LLC
10,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 8,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ ഖലിദിയാഹ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
19,560 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി എ, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 8,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി എ , ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
22,500 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 7,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
11,200 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സാബ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 6,800,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ സാബ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
10,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 8,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ