യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
19,859 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 9,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
15,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മഖ്‌ത, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 11,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ മഖ്‌ത , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
15,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 8,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
15,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 9,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
18,900 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 14,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
8,800 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 9,500,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
31,219 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 18,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
41,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 15,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്
AED 12,000,000
 

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ