യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
12,833 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 എമ്മാർ ബീച്ച് ഫ്രന്റ്, ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 26,874,992
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

എമ്മാർ ബീച്ച് ഫ്രന്റ്, ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
9,355 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 25,000,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Harbor Real Estate
11,130 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി വിഷൻ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 17,000,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദി വിഷൻ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് FIDU PROPERTY REAL ESTATE BROKERAGE
5,520 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സെറീനിയ റെസിഡെൻസെസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ പകുതി നില വില്പനക്ക്
AED 15,900,000
 

പകുതി നില വില്പനക്ക്

സെറീനിയ റെസിഡെൻസെസ് , പാം ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker
28,212 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 12,745,295
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Alkhail Real Estate Brokers
9,305 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഒബ്റോയ് സെന്റർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 11,060,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ഒബ്റോയ് സെന്റർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Berkshire Real Estate
7,602 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഡൗൺടൗൺ വ്യൂ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 17,000,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ഡൗൺടൗൺ വ്യൂ , ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Stones Star International Real Estate Brokers LLC
7,407 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ലാൻഡ്‌ റെസിഡൻസ് കോംപ്ലക്സ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 6,311,224
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദുബായ് ലാൻഡ്‌ റെസിഡൻസ് കോംപ്ലക്സ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Alkhail Real Estate Brokers
11,028 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 എമ്മാർ ബീച്ച് ഫ്രന്റ്, ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 25,282,328
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

എമ്മാർ ബീച്ച് ഫ്രന്റ്, ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ