യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
10,580 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സിൽവർ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 6,500,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

സിൽവർ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Berkshire Real Estate
11,026 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ ബിസിനസ് സെന്റർ 4, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 9,151,580
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ജുമൈറ ബിസിനസ് സെന്റർ 4, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് RELIANCE REAL ESTATE
13,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 55,000,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker
7,715 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബൈ ക്രീക്ക് ഹാർബർ, അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 11,200,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദുബൈ ക്രീക്ക് ഹാർബർ, അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
13,580 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി കോവ്, ദുബൈ ക്രീക്ക് ഹാർബർ, അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്), ദുബായ് ഇൽ 16 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 22,423,880
 

16 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദി കോവ്, ദുബൈ ക്രീക്ക് ഹാർബർ, അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
9,204 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ബീച്ച് വിസ്റ്റ, എമ്മാർ ബീച്ച് ഫ്രന്റ്, ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 21,000,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ബീച്ച് വിസ്റ്റ, എമ്മാർ ബീച്ച് ഫ്രന്റ്, ദുബായ് ഹാർബർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Stones Star International Real Estate Brokers LLC
24,927 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ആയ്കോൻ സിറ്റി ടവേഴ്സ്, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 40,000,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ആയ്കോൻ സിറ്റി ടവേഴ്സ് , ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Stones Star International Real Estate Brokers LLC
7,407 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ലാൻഡ്‌ റെസിഡൻസ് കോംപ്ലക്സ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 6,311,224
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

ദുബായ് ലാൻഡ്‌ റെസിഡൻസ് കോംപ്ലക്സ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Alkhail Real Estate Brokers
11,918 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്
AED 8,350,000
 

പൂർണ്ണ നില വില്പനക്ക്

മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Property Boutique Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ