യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ വീടുകൾ & വില്ലകൾ വില്പനക്ക്

7,000+
3,200 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അഖിലേധ്യ, അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,998,000
 

അഖിലേധ്യ, അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
2,105 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അഖിലേധ്യ, അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,298,000
 

അഖിലേധ്യ, അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
4,795 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പോർട്ട് ഡി ല മീർ, ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 8,999,000
 

പോർട്ട് ഡി ല മീർ, ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
2,600 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 3, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,137,488
 

അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 3, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
4,795 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പോർട്ട് ഡി ല മീർ, ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 8,997,000
 

പോർട്ട് ഡി ല മീർ, ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
1,791 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അകോയ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 999,997
 

അകോയ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
2,562 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മീര ഒയാസിസ്‌, റീം, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,425,000
 

മീര ഒയാസിസ്‌, റീം, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
1,820 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 കാസ ഡോറ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,280,000
 

കാസ ഡോറ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
3,350 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 3,376,170
 

യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ