യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
3,280 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 2,350,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Tabani Real Estate
1,997 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
 എമ്മാർ സൗത്ത് അർബന, ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,193,888
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

എമ്മാർ സൗത്ത് അർബന , ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് CORAL SHORE REAL ESTATE BROKERS
1,700 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 720,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Tabani Real Estate
1,650 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മൈദാൻ, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,295,250
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

മൈദാൻ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
1,988 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 കമേലിയ, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,450,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

കമേലിയ, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coldwell Banker
2,387 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മാപ്ൾ, ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 2,300,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

മാപ്ൾ , ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
2,333 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ല റോസാ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,618,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

ല റോസാ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Tabani Real Estate
1,948 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ല റോസാ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,269,888
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

ല റോസാ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
2,358 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മീര ഒയാസിസ്‌ 3, റീം, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 1,200,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

മീര ഒയാസിസ്‌ 3, റീം, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Atomic Properties LLC
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ