യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
3,132 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സലാം സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 4,300,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സലാം സ്ട്രീറ്റ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
3,225 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സമര, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,997,888
 

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സമര, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Urban Nest Real Estate Broker
5,831 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 5,200,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nationwide Middle East Properties LLC
6,793 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 റോയൽ ഗോൾഫ് ബോട്ടിക്‌ വിലാസ്, ജുമൈറ ഗോൾഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 5,775,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

റോയൽ ഗോൾഫ് ബോട്ടിക്‌ വിലാസ്, ജുമൈറ ഗോൾഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Urban Nest Real Estate Broker
7,190 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 5,100,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pure Home Real Estate
3,750 (ചതുരശ്ര അടി)
24
സൂക്ഷിക്കുക
 അറേബ്യൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,300,000
 

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

അറേബ്യൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
1,848 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹൈഡ്ര വില്ലേജ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 850,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

ഹൈഡ്ര വില്ലേജ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Green Homes Properties
10,531 (ചതുരശ്ര അടി)
24
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹിദ്ദ് അൽ സാദിയാത്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 11,500,000
 

ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

ഹിദ്ദ് അൽ സാദിയാത്, സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
4,000 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഗദീർ, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,850,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

അൽ ഗദീർ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ