യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
15,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 3,800,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
17,350 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൺ, മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സിറ്റി (MBRC), ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 13,880,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൺ, മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സിറ്റി (MBRC), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
10,764 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 2,831,404
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
10,879 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പേൾ ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 3,807,650
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

പേൾ ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് top class realestate
24,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മൈദാൻ, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 18,000,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

മൈദാൻ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Crescent Real Estate
4,844 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മനാമ, അജ്മാൻ ഇൽ വില്ല / ഹൗസ് പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 95,000
 

വില്ല / ഹൗസ് പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ മനാമ, അജ്മാൻ

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Multiflags Real Estate Developer
5,742 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ റീമാൻ, അൽ ഷംഖ, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 900,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ റീമാൻ, അൽ ഷംഖ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് District Real Estate
8,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പേൾ ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 3,000,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

പേൾ ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
9,800 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ പാർക്ക്, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 2,450,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

ജുമൈറ പാർക്ക്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hamptons International
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ