യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,627 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 780,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
22,022 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമേറ ബേ ഐലൻഡ് , ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 29,730,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

ജുമേറ ബേ ഐലൻഡ് , ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker
7,500 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബതീൻ, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 4,200,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ ബതീൻ, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nationwide Middle East Properties LLC
5,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 നാദ് അൽ ഷെബ, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 1,750,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

നാദ് അൽ ഷെബ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pleasant Real Estate Brokers
13,554 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 12,639,888
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
28,780 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് ഹിൽസ് വ്യൂ, ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
12,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 പേൾ ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 5,400,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

പേൾ ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
10,549 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 2,902,529
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
18,168 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഹീര, ഷാർജ ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്
AED 3,350,000
 

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വില്പനക്ക്

അൽ ഹീര, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ