യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ ഓഫീസുകൾ

2,000+
1,076 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 ദി സിറ്റാഡൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,076 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 75,000
പ്രതിവർഷം

ദി സിറ്റാഡൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,076 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coldwell Banker
1,024 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 ജുമൈറ ബേ X3, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,024 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 500,000
 

ജുമൈറ ബേ X3, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,024 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Four Points Real Estate Broker
3,383 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 ബൊളിവാർഡ് പ്ലാസ ടവർ 1, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ 3,383 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 7,900,000
 

ബൊളിവാർഡ് പ്ലാസ ടവർ 1, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ 3,383 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aeon & Trisl Real Estate Brokers LLC
970 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ 970 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 92,150
പ്രതിവർഷം

ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ 970 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
530 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 530 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 45,000
പ്രതിവർഷം

തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 530 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Homes 4 Life
1,270 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,270 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 94,500
പ്രതിവർഷം

ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,270 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A1 Properties LLC
936 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ മനാറ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 936 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 70,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മനാറ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 936 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Homes 4 Life
941 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 എക്സ് എൽ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 941 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 65,000
പ്രതിവർഷം

എക്സ് എൽ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 941 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Seven Skys Real Estate
1,033 (ചതുരശ്ര അടി)
8
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/11/2019 ഇൽ ആണ്
 ഒനിക്സ് ടവർ 1, ദി ഗ്രീന്സ്, ദുബായ് ഇൽ 1,033 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 92,000
പ്രതിവർഷം

ഒനിക്സ് ടവർ 1, ദി ഗ്രീന്സ്, ദുബായ് ഇൽ 1,033 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Arms &McGregor International Realty ®
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ