യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ 2,000+ ഓഫീസുകൾ

455 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ 455 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 22,000
പ്രതിവർഷം

ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ 455 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Atomic Properties LLC
12,920 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 മീഡിയ വൺ, ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി), ദുബായ് ഇൽ 12,920 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,938,000
പ്രതിവർഷം

മീഡിയ വൺ, ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി), ദുബായ് ഇൽ 12,920 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hamptons International
1,106 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ഇൻഡിഗോ ഐക്കൺ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,106 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 70,000
പ്രതിവർഷം

ഇൻഡിഗോ ഐക്കൺ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,106 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A1 Properties LLC
1,148 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ലേയ്ക്ക് അൽമാസ് ഈസ്റ്റ്, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,148 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 90,000
പ്രതിവർഷം

ലേയ്ക്ക് അൽമാസ് ഈസ്റ്റ്, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,148 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
8,557 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 10,333 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,351,500
പ്രതിവർഷം

ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 10,333 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
737 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 737 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 28,000
പ്രതിവർഷം

ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 737 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AKT Real Estate Broker
467 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 467 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 380,000
 

തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 467 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Chestertons International
1,280 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 ഉമ്മ് അൽ ഷീഫ്, ദുബായ് ഇൽ 1,280 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 204,800
പ്രതിവർഷം

ഉമ്മ് അൽ ഷീഫ്, ദുബായ് ഇൽ 1,280 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hamptons International
1,689 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 18/04/2019 ഇൽ ആണ്
 മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,689 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്
AED 1,500,000
 

മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,689 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Candour Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ