യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

അബുദാബി ഇൽ 21,000+ വസ്തു വകകൾ

2,900 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 160,000
പ്രതിവർഷം

ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
2,000 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ നാജ്ദാ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 125,000
പ്രതിവർഷം

അൽ നാജ്ദാ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
160 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദാർ അൽ സലാം ബിൽഡിംഗ്, കോർണിഷ് അബുദാബി, അബുദാബി ഇൽ 160 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
പ്രതിവർഷം

ദാർ അൽ സലാം ബിൽഡിംഗ്, കോർണിഷ് അബുദാബി, അബുദാബി ഇൽ 160 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
4,800 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 125,000
പ്രതിവർഷം

മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
4,349 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗോൾഫ് ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 205,000
പ്രതിവർഷം

ഗോൾഫ് ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pure Home Real Estate
1,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 സലാം സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 70,000
പ്രതിവർഷം

സലാം സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
4,349 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗോൾഫ് ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 210,000
പ്രതിവർഷം

ഗോൾഫ് ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pure Home Real Estate
5,200 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി ബി, അബുദാബി ഇൽ 7 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

ഖലീഫ സിറ്റി ബി, അബുദാബി ഇൽ 7 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
1,250 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 70,000
പ്രതിവർഷം

ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Excellent Estate Property Management
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ