യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

ദുബായ് ഇൽ വസ്തു വകകൾ

32,000+
2,450 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹൊറൈസൺ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

ഹൊറൈസൺ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
801 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബാർഷ സൗത്ത്, അൽ ബാർഷ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 248,000
 

അൽ ബാർഷ സൗത്ത്, അൽ ബാർഷ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Priority Real Estate
2,240 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മീര, റീം, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വാടകക്ക്
AED 110,000
പ്രതിവർഷം

മീര, റീം, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
1,029 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ക്യൂ പോയിന്റ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 500,000
 

ക്യൂ പോയിന്റ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
1,050 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി സെൻട്രിയം, ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 50,000
പ്രതിവർഷം

ദി സെൻട്രിയം, ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
1,004 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി സെൻട്രിയം, ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 54,000
പ്രതിവർഷം

ദി സെൻട്രിയം, ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
1,561 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ക്യൂ പോയിന്റ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 960,000
 

ക്യൂ പോയിന്റ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
436 (ചതുരശ്ര അടി)
8
സൂക്ഷിക്കുക
 മാൻഹട്ടൻ, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 27,000
പ്രതിവർഷം

മാൻഹട്ടൻ, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
3,200 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അഖിലേധ്യ, അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 1,998,000
 

അഖിലേധ്യ, അകോയ ഓക്സിജൻ , ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ ആറ് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H & S Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ