യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
314 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അലജാഡാ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 240,000
 

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അലജാഡാ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Mountain Gate Real Estate Broker
1,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ താവുൻ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 39,999
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ താവുൻ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Maverick Real Estate Brokers
2,980 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഷാർജ ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്
AED 2,350,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വില്പനക്ക്

അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
347 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 13, ഷാർജ ഇൽ ചില്ലറവ്യാപാരത്തിനുള്ള സ്പെയ്സ് വാടകക്ക്
AED 20,000
പ്രതിവർഷം

ചില്ലറവ്യാപാരത്തിനുള്ള സ്പെയ്സ് വാടകക്ക്

ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 13, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
2,100 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 17, ഷാർജ ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 41,000
പ്രതിവർഷം

ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 17, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് prime home properties real estate
1,600 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ താവുൻ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 27,999
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ താവുൻ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Maverick Real Estate Brokers
2,130 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഖാൻ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,025,000
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ ഖാൻ, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
1,400 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മംസാർ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 42,999
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ മംസാർ, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Maverick Real Estate Brokers
1,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ താവുൻ, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 42,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ താവുൻ , ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ