യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

ഷാർജ ഇൽ 862 വസ്തു വകകൾ

7,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ തായ്, ഷാർജ ഇൽ 8 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,900,000
 

അൽ തായ്, ഷാർജ ഇൽ 8 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് 5 Stars Real Estate
1,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 നാസ്മ റസിഡൻസ്, അൽ തായ്, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 899,000
 

നാസ്മ റസിഡൻസ്, അൽ തായ്, ഷാർജ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
400 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷാർജ വാട്ടർഫ്രണ്ട് സിറ്റി, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 250,000
 

ഷാർജ വാട്ടർഫ്രണ്ട് സിറ്റി, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
301 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 290,000
 

മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
293 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അരീജ് അപ്പാർട്മെന്റ്സ്, അലജാഡാ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 275,000
 

അരീജ് അപ്പാർട്മെന്റ്സ്, അലജാഡാ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
473 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 470,000
 

മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
850 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ദാർ അൽ മജാസ്, അൽ മജാസ്, ഷാർജ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 21,900
പ്രതിവർഷം

ദാർ അൽ മജാസ്, അൽ മജാസ്, ഷാർജ ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Maverick Real Estate Brokers
300 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 290,000
 

മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
10,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷാർജ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 2,780,000
 

ഷാർജ ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Al Wasayef Real Estae
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ