യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ 1,000+ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

1,062 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 ബര്ലിംഗ്ടൻ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,062 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 80,000
പ്രതിവർഷം

ബര്ലിംഗ്ടൻ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,062 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Property Zone Real Estate
3,700 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 സ്കൈ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 3,700 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 380,000
പ്രതിവർഷം

സ്കൈ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 3,700 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് SKYLINE REAL ESTATE
1,436 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ 1,436 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 145,000
പ്രതിവർഷം

ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ 1,436 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് OBG Real Estate Broker
3,009 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 3,009 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 223,616
പ്രതിവർഷം

അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 3,009 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
283 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 283 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 38,000
പ്രതിവർഷം

തമാനി ആർട്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 283 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Banke International Properties LLC
939 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ ഖുസൈസ്, ദുബായ് ഇൽ 939 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 61,035
പ്രതിവർഷം

അൽ ഖുസൈസ്, ദുബായ് ഇൽ 939 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Misbah Properties
1,153 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി), ദുബായ് ഇൽ 1,153 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 108,000
പ്രതിവർഷം

ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി), ദുബായ് ഇൽ 1,153 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Bestington Real Estate
1,984 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 ദി സിറ്റാഡൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,984 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 170,000
പ്രതിവർഷം

ദി സിറ്റാഡൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,984 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coldwell Banker
23,551 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 23/01/2019 ഇൽ ആണ്
 സ്കൈ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 23,551 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,800,000
പ്രതിവർഷം

സ്കൈ ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ 23,551 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് VESTA REAL ESTATE MANAGEMENT
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ