യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
1,732 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ഐ റൈസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ 1,732 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 150,000
പ്രതിവർഷം

1,732 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

ഐ റൈസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Prime Links Real Estate Brokers
1,507 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ 1,507 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 147,588
പ്രതിവർഷം

1,507 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് RELIANCE REAL ESTATE
1,670 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹൈറ്റ്സ്, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ 1,670 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 100,000
പ്രതിവർഷം

1,670 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹൈറ്റ്സ്, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aston Pearl Real Estate Broker
111 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 111 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 180,000
പ്രതിവർഷം

111 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്നലെ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Tabani Real Estate
3,306 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ 3,306 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 350,000
പ്രതിവർഷം

3,306 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്നലെ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് City Tower Real Estate
1,962 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബുർജ് അൽ സലാം, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ 1,962 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 235,440
പ്രതിവർഷം

1,962 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

ബുർജ് അൽ സലാം , ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
250 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സ്മാർട്ട് ഹൈറ്റ്സ്, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ 250 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 60,000
പ്രതിവർഷം

250 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സ്മാർട്ട് ഹൈറ്റ്സ്, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rocky Real Estate LLC Brokage
522 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ബര്ലിംഗ്ടൻ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 522 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 55,000
പ്രതിവർഷം

522 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

ബര്ലിംഗ്ടൻ , ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് HUAXIA REAL ESTATE BROKER
6,862 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഐ റൈസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ 6,862 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 617,500
പ്രതിവർഷം

6,862 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

ഐ റൈസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aston Pearl Real Estate Broker
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ