യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

1,000+
1,346 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 എസ്.ഐ.ടി ടവർ, ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO), ദുബായ് ഇൽ 1,346 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 80,000
പ്രതിവർഷം

എസ്.ഐ.ടി ടവർ, ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO), ദുബായ് ഇൽ 1,346 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sherwoods International Property
1,166 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി പ്രിസം, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,166 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 65,000
പ്രതിവർഷം

ദി പ്രിസം, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 1,166 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Seven Skys Real Estate
988 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ലേക്ക് സെൻട്രൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 988 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 95,000
പ്രതിവർഷം

ലേക്ക് സെൻട്രൽ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 988 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് FIDU PROPERTY REAL ESTATE BROKERAGE
150 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 150 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 25,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 150 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
120 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 120 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 20,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 120 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
100 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 100 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
പ്രതിവർഷം

അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 100 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
780 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ ബേ X3, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 780 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 80,000
പ്രതിവർഷം

ജുമൈറ ബേ X3, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 780 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A1 Properties LLC
1,031 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 വൺ ലേക്ക് പ്ലാസ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,031 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 55,000
പ്രതിവർഷം

വൺ ലേക്ക് പ്ലാസ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,031 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
1,268 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,268 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 65,000
പ്രതിവർഷം

മസായ ബിസിനസ് അവന്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ 1,268 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് VIBGYOR REAL ESTATE
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ