യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
226 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 226 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 40,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 226 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് LLJ Property LLC
LLJ Property LLC
2,314 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുറോർ റോഡ്, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 2,314 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 129,000
പ്രതിവർഷം

മുറോർ റോഡ്, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 2,314 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Areca Property management L.L.C
Areca Property management L.L.C
180 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 180 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 23,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 180 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
Town Properties
64,584 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 64,584 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 7,000,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 64,584 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
Savills Abu Dhabi
129 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 129 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 24,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 129 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് LLJ Property LLC
LLJ Property LLC
484 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 484 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 30,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 484 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cherwell Property
Cherwell Property
95 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 95 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 24,000
പ്രതിവർഷം

അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 95 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
Town Properties
80 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 80 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
പ്രതിവർഷം

അൽ മമൗറ, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 80 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Town Properties
Town Properties
10,968 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മുറോർ റോഡ്, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 992 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 713,300
പ്രതിവർഷം

മുറോർ റോഡ്, അൽ മുറൂർ, അബുദാബി ഇൽ 992 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Areca Property management L.L.C
Areca Property management L.L.C
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ