യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

അൽ വഹ്ദാഹ് ഇൽ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

4
7,535 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 4,520 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,778,000
പ്രതിവർഷം

അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 4,520 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
11,861 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 1,884 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 850,000
പ്രതിവർഷം

അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 1,884 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
11,496 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 777 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 534,000
പ്രതിവർഷം

അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 777 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
10,764 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 10,764 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 900,000
പ്രതിവർഷം

അൽ വഹ്ദാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 10,764 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory