യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

മദീനത്ത് സായിദ്, അബുദാബി ഇൽ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം തിരയുന്നതൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
17,500 (ചതുരശ്ര അടി)
1
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 5,167 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,300,000
പ്രതിവർഷം

മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 5,167 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cluttons
2,691 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 10,333 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 286,500
പ്രതിവർഷം

ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 10,333 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cluttons
2,152 (ചതുരശ്ര അടി)
5
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 2,152 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 3,012,800
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 2,152 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Home Hunter Properties
8,363 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 2,551 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 1,048,950
പ്രതിവർഷം

ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ 2,551 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cluttons
3,509 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 എയർപോർട്ട് റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ 3,509 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 440,100
പ്രതിവർഷം

എയർപോർട്ട് റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ 3,509 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cluttons
1,100 (ചതുരശ്ര അടി)
4
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 എയർപോർട്ട് റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ 1,100 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 190,000
പ്രതിവർഷം

എയർപോർട്ട് റോഡ്, അബുദാബി ഇൽ 1,100 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Home Hunter Properties
5,167 (ചതുരശ്ര അടി)
6
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 അൽ ബതീൻ, അബുദാബി ഇൽ 140 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 384,000
പ്രതിവർഷം

അൽ ബതീൻ, അബുദാബി ഇൽ 140 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Cluttons
1,000 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 1,000 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 642,600
പ്രതിവർഷം

അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ 1,000 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Home Hunter Properties
2,152 (ചതുരശ്ര അടി)
5
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 19/09/2018 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 2,152 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 6,027,000
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 2,152 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Home Hunter Properties