യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

മുസ്സഫ ഇൽ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

5
121,848 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 3,229 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 11,320,000
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 3,229 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
1,184 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 1,184 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 93,500
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 1,184 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1,184 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 1,184 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 93,500
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 1,184 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
161 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 161 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 25,000
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 161 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
2,313 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 24/07/2019 ഇൽ ആണ്
 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ഓഫ് അബുദാബി - ഐ സി എ ഡി, മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 215 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
അപേക്ഷിച്ച വിലക്ക്
പ്രതിവർഷം

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ഓഫ് അബുദാബി - ഐ സി എ ഡി, മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 215 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് SKYLINE REAL ESTATE