യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

മുസ്സഫ ഇൽ ഓഫീസുകൾ വാടകക്ക്

2
114,098 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 11/12/2019 ഇൽ ആണ്
 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ഓഫ് അബുദാബി - ഐ സി എ ഡി, മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 121,848 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 7,000,000
പ്രതിവർഷം

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ഓഫ് അബുദാബി - ഐ സി എ ഡി, മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 121,848 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
161 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 11/12/2019 ഇൽ ആണ്
 മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 161 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്
AED 25,000
പ്രതിവർഷം

മുസ്സഫ, അബുദാബി ഇൽ 161 ചതുരശ്ര അടി, ഓഫീസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory