യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,555 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 80,000
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Lime House Real Estate Broker
Lime House Real Estate Broker
3,076 (ചതുരശ്ര അടി)
4
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 110,000
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Royal Park Real Estate
Royal Park Real Estate
6,488 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 142,736
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coral Homes Real Estate Brokers
Coral Homes Real Estate Brokers
1,500 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 45,000
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coral Homes Real Estate Brokers
Coral Homes Real Estate Brokers
2,275 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 56,875
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rocky Real Estate LLC Brokage
Rocky Real Estate LLC Brokage
10,770 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 236,940
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coral Homes Real Estate Brokers
Coral Homes Real Estate Brokers
3,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 75,000
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coral Homes Real Estate Brokers
Coral Homes Real Estate Brokers
4,361 (ചതുരശ്ര അടി)
0
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 91,581
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് wasl Properties LLC
wasl Properties LLC
2,353 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 58,825
പ്രതിവർഷം

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rocky Real Estate LLC Brokage
Rocky Real Estate LLC Brokage
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ