യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ ചില്ലറവ്യാപാരത്തിനുള്ള സ്പെയ്സ് വാടകക്ക്

മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ, ഖോർ ഫക്കാൻ

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: CLS-R-1238
+971561 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് ചില്ലറവ്യാപാരത്തിനുള്ള സ്പെയ്സ് വാടകക്ക് , മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ, ഷാർജ ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Savills Sharjah

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാണിജ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • ചില്ലറവ്യാപാരത്തിനുള്ള സ്പെയ്സ്
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • ഒരു കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • പൊതു പാർക്കിംഗ്
 • സ്കൂൾ