യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

അൽ കൂസ് 4, ദുബായ് ഇൽ ലേബർ ക്യാംപ് വാടകക്ക്

അൽ കൂസ് 4, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 11902 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: RP-R-3610 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: 1130615416
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് ലേബർ ക്യാംപ് വാടകക്ക് , അൽ കൂസ് 4, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Royal Park Real Estate

  • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
  • വ്യാവസായികം
  • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
  • ലേബർ ക്യാംപ്
  • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
  • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
  • ജോലി
  • ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത
  • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
  • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്