യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
പ്രതിവർഷം

ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വാടകക്ക്

ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 911 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: WESTGATE-1048715 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: 0113465370
+971508 . . . .
സന്ദേശം
ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ലഭ്യമല്ല

ഏജന്റിൽ നിന്നും ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ലഭിക്കാൻ ചുവടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഫ്ലോർ പ്ലാൻ അഭ്യർത്ഥന
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വാടകക്ക് , ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് West Gate Real Estate Broker

  • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
  • വാണിജ്യം
  • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
  • വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം
  • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
  • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
  • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
  • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്

ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടൂ.

ലിസ്റ്റിംഗ് West Gate Real Estate Broker
പുതിക്കിയത്
3+ മാസം മുമ്പ്
ദുബായ് ലാന്ഡ്സ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യനിർവഹണ സമിതിയാണ് RERA
ദുബായ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ RERA ORN (ഓഫീസ് രെജിസ്റ്റ്രഷൻ നമ്പർ) കാർഡും, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജെന്റുമാരുമായി ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ RERA BRN (ബ്രോക്കർ രെജിസ്റ്റ്രഷൻ നമ്പർ) കാർഡും സാധുതയുള്ളതാണെന്നു ഉറപ്പുവരുത്താൻ ദയവായി ഓർക്കുക. ഓൺലൈനിൽ വിപണനം നടത്തുന്ന എല്ലാ വസ്തുവകകൾക്കും, തർഖീസി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സാധുതയുള്ള ഒരു ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നൽകിയിട്ടുള്ള ആഡ് പെർമിറ്റ്, വിപണനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവകയ്ക്ക് സാധുതയുള്ളതാണെന്നു ദയവായി ഉറപ്പു വരുത്തുക.
ഉത്തരവാദിത്വം
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരിയായ വസ്തുവകകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു വഴികാട്ടി മാത്രമാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ത സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപെട്ടു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സ്ഥാപനമോ ഏജെന്റൊ തന്ന വിവരങ്ങൾ ശെരിയാണെന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിവൈഫൈ.കോം യാതൊരും ഉറപ്പും നല്കുന്നില്ല.