യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
1,416 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗേറ്റ് ടവർ 1, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 102,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ഗേറ്റ് ടവർ 1, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AL ZAEEM COMMERCIAL BROKERS
1,190 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 സി 3 ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 75,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സി 3 ടവർ, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nationwide Middle East Properties LLC
556 (ചതുരശ്ര അടി)
23
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹൈദ്ര അവന്യൂ C4, സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, അബുദാബി ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 50,000
പ്രതിവർഷം

സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ഹൈദ്ര അവന്യൂ C4, സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
4,200 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി എ, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 145,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി എ , ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pure Home Real Estate
2,124 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 190,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് LLJ Property LLC
1,300 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഐൻ ടവർ, അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 115,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ ഐൻ ടവർ, അൽ ഖലിദിയാഹ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് United Gulf Properties
2,600 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബേ ടവർ , കോർണിഷ് അബുദാബി, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വാടകക്ക്
AED 210,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വാടകക്ക്

ബേ ടവർ , കോർണിഷ് അബുദാബി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development
1,512 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
4,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ നഹ്യാൻ, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 245,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

അൽ നഹ്യാൻ, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് LLJ Property LLC
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ