യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,492 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഉമ്മ് സുഖീം, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 260,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഉമ്മ് സുഖീം , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
1,920 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സബീൽ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 105,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സബീൽ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sherwoods International Property
1,357 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഹുദൈബ, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 68,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ ഹുദൈബ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Adroit Real Estate
1,320 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 55,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EDEN FORT REAL ESTATE
2,450 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 115,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Superiority Real Estate Broker
650 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സീസൺസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 30,999
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സീസൺസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A M D Real Estate LLC
1,744 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 കോണ്ടിനെന്റൽ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 125,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

കോണ്ടിനെന്റൽ ടവർ , ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Candour Real Estate
1,460 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി വ്യൂസ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 100,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ദി വ്യൂസ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് CORAL SHORE REAL ESTATE BROKERS
4,200 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി അൽദിയ, വില്ല, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 180,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ദി അൽദിയ, വില്ല, ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ