യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ വാടകക്ക്

17,000+
2,450 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹൊറൈസൺ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

ഹൊറൈസൺ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് R K Property Real Estate Broker
484 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 22,000
പ്രതിവർഷം

ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Livedubai - LDI International Real Estate Brokers
497 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 എലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് റെസിഡൻസ് 3, ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 28,000
പ്രതിവർഷം

എലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് റെസിഡൻസ് 3, ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Livedubai - LDI International Real Estate Brokers
1,450 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഫെയർമോണ്ട് റെസിഡെൻസ് സൌത്ത്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 90,000
പ്രതിവർഷം

ഫെയർമോണ്ട് റെസിഡെൻസ് സൌത്ത്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Livedubai - LDI International Real Estate Brokers
1,204 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന ഗേറ്റ് 2, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 130,000
പ്രതിവർഷം

മറീന ഗേറ്റ് 2, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് KGR Real Estate Broker
2,524 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മറീന റെസിഡെൻസ് 6, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 159,999
പ്രതിവർഷം

മറീന റെസിഡെൻസ് 6, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് My Island Real Estate
1,890 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സായ ഹമേനി, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

സായ ഹമേനി, ജുമൈറ വില്ലേജ് സർക്കിൾ (JVC), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Green House Real Estate Broker
980 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മെഡിറ്ററേനിയൻ ഗാർഡൻ, ഡിസ്കവറി ഗാർഡൻസ്, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 55,000
പ്രതിവർഷം

മെഡിറ്ററേനിയൻ ഗാർഡൻ, ഡിസ്കവറി ഗാർഡൻസ്, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Property Junction International
1,062 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 സിൽവരേന ബി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 138,000
പ്രതിവർഷം

സിൽവരേന ബി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Royal Home Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ