യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
1,291 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജെ ബി ആർ - സദഫ് ടവർ 7, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 118,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ജെ ബി ആർ - സദഫ് ടവർ 7, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Victory Homes Realestate
1,279 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗ്രീൻ ഡയമണ്ട്, അർജാൻ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 60,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ഗ്രീൻ ഡയമണ്ട്, അർജാൻ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Blocks Real Estate Brokers LLC
728 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 കനാൽ റെസിഡൻസ്, ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 45,000
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

കനാൽ റെസിഡൻസ് , ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Homes 4 Life
1,111 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇംപീരിയൽ റെസിഡൻസ്, ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 68,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ഇംപീരിയൽ റെസിഡൻസ് , ജുമൈറ വില്ലേജ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് RELIANCE REAL ESTATE
731 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗ്രീസ്, ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 26,000
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ഗ്രീസ്, ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Atomic Properties LLC
950 (ചതുരശ്ര അടി)
8
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ നഹ്യാൻ, അബുദാബി ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 57,000
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ നഹ്യാൻ, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate
1,980 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 വിട റെസിഡൻസ്, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 219,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

വിട റെസിഡൻസ്, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Rocky Real Estate LLC Brokage
850 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബേ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 50,000
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബേ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Homes 4 Life
2,835 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ചുണ്ണാമ്പു ഹൗസ്, ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (DIFC), ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 220,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ചുണ്ണാമ്പു ഹൗസ്, ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (DIFC), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ