യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,792 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുറാബ് റെസിഡൻസസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 650,000
പ്രതിവർഷം

മുറാബ് റെസിഡൻസസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
Real Choice Real Estate
1,252 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷോർലൈൻ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 10 - അൽ ദാസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 125,000
പ്രതിവർഷം

ഷോർലൈൻ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 10 - അൽ ദാസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് PH Real Estate Brokers
PH Real Estate Brokers
1,561 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി റോയൽ അംവാജ് , പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 98,000
പ്രതിവർഷം

ദി റോയൽ അംവാജ് , പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് La Capitale Real estate Broker
La Capitale Real estate Broker
4,340 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുറാബ് റെസിഡൻസസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വാടകക്ക്
AED 870,000
പ്രതിവർഷം

മുറാബ് റെസിഡൻസസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Victory Homes Realestate
Victory Homes Realestate
2,288 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ടിയാര - അമ്പർ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 195,000
പ്രതിവർഷം

ടിയാര - അമ്പർ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Coldwell Banker
Coldwell Banker
4,792 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മുറാബ് റെസിഡൻസസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വാടകക്ക്
AED 750,000
പ്രതിവർഷം

മുറാബ് റെസിഡൻസസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, പെൻതൗസ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A1 Properties LLC
A1 Properties LLC
1,184 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷോർലൈൻ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 85,000
പ്രതിവർഷം

ഷോർലൈൻ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Arms &McGregor International Realty ®
Arms &McGregor International Realty ®
2,765 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഫൈവ് പാമ് ജുമൈറ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 250,000
പ്രതിവർഷം

ഫൈവ് പാമ് ജുമൈറ, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് PH Real Estate Brokers
PH Real Estate Brokers
2,422 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗോൾഡൻ മൈൽ 3, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 145,000
പ്രതിവർഷം

ഗോൾഡൻ മൈൽ 3, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Arms &McGregor International Realty ®
Arms &McGregor International Realty ®
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ