യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
3,810 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 200,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AL ZAEEM COMMERCIAL BROKERS
1,890 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 സിറ്റി വാക്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 195,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

സിറ്റി വാക് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
3,735 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 210,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AL ZAEEM COMMERCIAL BROKERS
2,110 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബതീൻ, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 130,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

അൽ ബതീൻ, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nexus Homes & Property Management
3,810 (ചതുരശ്ര അടി)
0
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബതീൻ, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 200,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

യാസ് എക്രേസ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് AL ZAEEM COMMERCIAL BROKERS
1,762 (ചതുരശ്ര അടി)
20
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബാർസ, അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 170,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

അൽ ബാർസ, അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
3,013 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മറീന, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 200,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

അൽ മറീന, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് District Real Estate
2,888 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ ഹൈറ്റ്സ് - ടവർ ബി, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 140,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

ജുമൈറ ഹൈറ്റ്സ് - ടവർ ബി, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Royal Home Real Estate
1,304 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ലേക്ക് വ്യൂ ടവർ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്
AED 75,000
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, രണ്ടുഭാഗങ്ങളുള്ള വീട് വാടകക്ക്

ലേക്ക് വ്യൂ ടവർ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് PH Real Estate Brokers
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ