യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,507 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സഫ 2, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 220,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

അൽ സഫ 2, അൽ സഫ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Limeswood Real Estate Brokers
6,000 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 200,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

അൽ മുശ്രിഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nationwide Middle East Properties LLC
30,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഷഖ്ബൗത് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 250,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

ഷഖ്ബൗത് സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Nationwide Middle East Properties LLC
2,870 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ 2, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 180,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

ജുമൈറ 2, ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Limeswood Real Estate Brokers
1,780 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സൈഹ് അൽ ഉറൈബി, റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 460,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

സൈഹ് അൽ ഉറൈബി , റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hunt and Harris Real Estate Broker
2,168 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഉമ്മ് സുഖീം, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 145,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

ഉമ്മ് സുഖീം , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Limeswood Real Estate Brokers
2,225 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജുമൈറ 3, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 180,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

ജുമൈറ 3, ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Limeswood Real Estate Brokers
3,600 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ സുഫൂഹ് 1, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 195,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

അൽ സുഫൂഹ് 1, അൽ സുഫൂഹ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Limeswood Real Estate Brokers
11,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി എ, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്
AED 180,000
പ്രതിവർഷം

കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ വാടകക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി എ , ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് EnSky Real Estate and Development