യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
14,833 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,258,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Sea Panther Real Estate
1,300 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 55,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്നലെ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Penthouse Properties LLC
8,636 (ചതുരശ്ര അടി)
8
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബൈഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് (ഡി ഐ പി), ദുബായ് ഇൽ പകുതി നില വാടകക്ക്
AED 388,620
പ്രതിവർഷം

പകുതി നില വാടകക്ക്

ദുബൈഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് (ഡി ഐ പി), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്ന്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് HUAXIA REAL ESTATE BROKER
14,307 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ജദാഫ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 693,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

അൽ ജദാഫ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
13,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,600,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker
12,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ശോഭാ സഫൈർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,200,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ശോഭാ സഫൈർ , ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Candour Real Estate
21,021 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മാരിയട്ട് ബിസിനസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,261,260
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

മാരിയട്ട് ബിസിനസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Malik Properties
6,750 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 O14, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 500,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

O14, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Seven Skys Real Estate
7,992 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 നസ്സിമ ടവർ, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 959,040
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

നസ്സിമ ടവർ, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ