യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
6,746 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 O14, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 775,790
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

O14, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് H&H INVESTMENT AND DEVELOPMENT LLC
14,307 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ജദാഫ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 693,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

അൽ ജദാഫ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
21,490 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 1 (ഡി ഐ പി 1), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 990,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 1 (ഡി ഐ പി 1), ദുബൈഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് (ഡി ഐ പി), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A1 Properties LLC
14,248 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി റീഗൽ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ 7 കുളിമുറി (കൾ) , പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,424,790
പ്രതിവർഷം

7 കുളിമുറി (കൾ) , പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ദി റീഗൽ ടവർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Property Zone Real Estate
13,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,600,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker
1,300 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 55,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്നലെ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Penthouse Properties LLC
14,307 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ജദാഫ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 60,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

അൽ ജദാഫ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
12,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ശോഭാ സഫൈർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,200,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

ശോഭാ സഫൈർ , ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Candour Real Estate
14,307 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ജദാഫ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 60,000
പ്രതിവർഷം

പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

അൽ ജദാഫ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Union Square House Real Estate Broker LLC
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ