യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം തിരയുന്നതൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
21,021 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മാരിയട്ട് ബിസിനസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,261,260
പ്രതിവർഷം

മാരിയട്ട് ബിസിനസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Malik Properties
Malik Properties
8,856 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 എംപെയർ ഹൈറ്റ്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ ആറ് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 625,000
പ്രതിവർഷം

എംപെയർ ഹൈറ്റ്സ്, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ ആറ് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Blocks Real Estate Brokers LLC
Blocks Real Estate Brokers LLC
8,445 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 2,111,250
പ്രതിവർഷം

ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aeon & Trisl Real Estate Brokers LLC
Aeon & Trisl Real Estate Brokers LLC
3,895 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 മാരിയട്ട് ബിസിനസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 194,750
പ്രതിവർഷം

മാരിയട്ട് ബിസിനസ് ടവർ, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Malik Properties
Malik Properties
8,677 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ബിസിനസ് സെൻട്രൽ ടവേഴ്സ്, ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,952,293
പ്രതിവർഷം

ബിസിനസ് സെൻട്രൽ ടവേഴ്സ്, ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി), ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് HUAXIA REAL ESTATE BROKER
HUAXIA REAL ESTATE BROKER
12,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ശോഭാ സഫൈർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,200,000
പ്രതിവർഷം

ശോഭാ സഫൈർ, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് കുളിമുറി, പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Candour Real Estate
Candour Real Estate
8,125 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഫുർജാൻ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 480,000
പ്രതിവർഷം

അൽ ഫുർജാൻ, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് A1 Properties LLC
A1 Properties LLC
7,992 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 നസ്സിമ ടവർ, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 959,040
പ്രതിവർഷം

നസ്സിമ ടവർ, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
Real Choice Real Estate
13,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്
AED 1,600,000
പ്രതിവർഷം

ലീ റിവി, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ പൂർണ്ണ നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker
The Noble House Real Estate Broker