യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
5,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി - മോട്ടോർ സിറ്റി, അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC), ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്
AED 215,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്

ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി - മോട്ടോർ സിറ്റി, അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Harbor Real Estate
4,300 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ബംഗ്ലാവ്, ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോട്ടോർ സിറ്റി, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്
AED 215,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്

ബംഗ്ലാവ്, ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോട്ടോർ സിറ്റി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Zaya Realty
2,776 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി വില്ലേജ്, ജബൽ അലി, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്
AED 131,500
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്

ജബൽ അലി വില്ലേജ്, ജബൽ അലി , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aeon & Trisl Real Estate Brokers LLC
2,980 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജബൽ അലി വില്ലേജ്, ജബൽ അലി, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്
AED 131,500
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, ബംഗ്ലാവ് വാടകക്ക്

ജബൽ അലി വില്ലേജ്, ജബൽ അലി , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aeon & Trisl Real Estate Brokers LLC