യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം തിരയുന്നതൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
2,424 (ചതുരശ്ര അടി)
24
സൂക്ഷിക്കുക
 മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ് , അൽ റീഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
1,832 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഡിസർട്ട് വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 85,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഡിസർട്ട് വില്ലേജ് , അൽ റീഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
275 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹെമൈം കമ്മ്യൂണിറ്റി, അൽ റാഹ ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 200,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഹെമൈം കമ്മ്യൂണിറ്റി, അൽ റാഹ ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
2,894 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ദി കോവ്, റാസ് അൽ ഖൈമ  വാട്ടർഫ്രണ്ട് , റാസ് അൽ ഖൈമ ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 80,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ദി കോവ്, റാസ് അൽ ഖൈമ  വാട്ടർഫ്രണ്ട് , റാസ് അൽ ഖൈമ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Hunt and Harris Real Estate Broker
279 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹെമൈം കമ്മ്യൂണിറ്റി, അൽ റാഹ ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 250,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഹെമൈം കമ്മ്യൂണിറ്റി, അൽ റാഹ ഗാർഡൻസ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
2,424 (ചതുരശ്ര അടി)
24
സൂക്ഷിക്കുക
 മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 105,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ് , അൽ റീഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
2,200 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഫലാജ്, ഷാർജ ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 75,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

അൽ ഫലാജ്, ഷാർജ

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Sharjah
2,400 (ചതുരശ്ര അടി)
24
സൂക്ഷിക്കുക
 മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 155,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

മെഡിറ്ററേനിയൻ വില്ലേജ് , അൽ റീഫ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
4,489 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 215,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate