യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
4,100 (ചതുരശ്ര അടി)
11
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ബതീൻവില്ലാസ്, അൽ ബതീൻ, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 270,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

അൽ ബതീൻവില്ലാസ് , അൽ ബതീൻ, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Abu Dhabi
5,500 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലീഫ സിറ്റി എ, അബുദാബി ഇൽ 7 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വാടകക്ക്
AED 225,000
പ്രതിവർഷം

7 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വാടകക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി എ , ഖലീഫ സിറ്റി, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
2,455 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സ്പ്രിംഗ്സ് 9, സ്പ്രിംഗ്സ്, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 99,000
പ്രതിവർഷം

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

സ്പ്രിംഗ്സ് 9, സ്പ്രിംഗ്സ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aston Pearl Real Estate Broker
4,882 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 235,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്, അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് First Choice Properties LLC
1,794 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സ്പ്രിംഗ്സ് 1, സ്പ്രിംഗ്സ്, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 100,000
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

സ്പ്രിംഗ്സ് 1, സ്പ്രിംഗ്സ്, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഇന്നലെ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് PH Real Estate Brokers
6,889 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ മഹ്ര, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 170,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

അൽ മഹ്ര, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Merec Real Estate
2,971 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഖലിദിയാഹ് വില്ലേജ്, അൽ ഖലിദിയാഹ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 148,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഖലിദിയാഹ് വില്ലേജ്, അൽ ഖലിദിയാഹ് , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory
4,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 എയർപോർട്ട് റോഡ്, അൽ ഗർഹൂദ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 120,000
പ്രതിവർഷം

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

എയർപോർട്ട് റോഡ്, അൽ ഗർഹൂദ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Dubai
5,000 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഉമ്മ് സുഖീം 1, ദുബായ് ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്
AED 220,000
പ്രതിവർഷം

അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

ഉമ്മ് സുഖീം 1, ഉമ്മ് സുഖീം , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Marmara Real Estate
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ