യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽട്ടെർ
ഇപ്പോഴും ശരിയായ സ്ഥാപനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ?
ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തിരയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വേർതിരിക്കൂ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നേടൂ
നിങ്ങൾ തിരയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ
 • കമ്പനി പ്രദേശം
 • രഹസ്യകോഡ്‌ ആവർത്തിക്കുക
നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഫലങ്ങൾ പുതുക്കുക

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ കമ്പനികൾ അന്വേഷിക്കുക

മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
91
വില്പനക്ക്
58
വാടകക്ക്
33
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • അൽ ഫുർജാൻ
 • ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ
 • +(12) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
21
വില്പനക്ക്
10
വാടകക്ക്
11
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO)
 • ബിസിനസ് ബേ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
61
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
61
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ ഹംറ വില്ലേജ്
 • ജുമൈറ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ)
 • ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (DIFC)
 • +(5) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
18
വില്പനക്ക്
1
വാടകക്ക്
17
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ദുബായ് മറീന
 • സ്പ്രിംഗ്സ്
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
65
വില്പനക്ക്
12
വാടകക്ക്
53
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അൽ ജദാഫ്
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ)
 • +(3) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
745
വില്പനക്ക്
320
വാടകക്ക്
425
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2
 • അലജാഡാ
 • അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • അൽ ജദാഫ്
 • +(55) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
4
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
4
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ
 • ഖലീഫ സിറ്റി
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
2
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
2
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ദി വ്യൂസ്
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
1
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
1
ലൈസൻസ്
അബുദാബി
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ മുശ്രിഫ്
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
105
വില്പനക്ക്
41
വാടകക്ക്
64
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ കരാമ
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • അൽ ബാർഷ
 • അൽ മിന
 • +(16) കൂടുതൽ
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ