യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽട്ടെർ
ഇപ്പോഴും ശരിയായ സ്ഥാപനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ?
ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തിരയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വേർതിരിക്കൂ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നേടൂ
നിങ്ങൾ തിരയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ
 • കമ്പനി പ്രദേശം
 • രഹസ്യകോഡ്‌ ആവർത്തിക്കുക
നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഫലങ്ങൾ പുതുക്കുക

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ കമ്പനികൾ അന്വേഷിക്കുക

മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
46
വില്പനക്ക്
15
വാടകക്ക്
31
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ ബാർഷ
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO)
 • ബിസിനസ് ബേ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
26
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
26
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ ഹംറ വില്ലേജ്
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
41
വില്പനക്ക്
25
വാടകക്ക്
16
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്
 • ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്
 • +(6) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
7
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
7
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ദുബായ് ലാൻഡ്‌
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
665
വില്പനക്ക്
291
വാടകക്ക്
374
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അലജാഡാ
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • +(55) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
6
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
6
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ
 • ഖലീഫ സിറ്റി
 • മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
26
വില്പനക്ക്
8
വാടകക്ക്
18
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ജബൽ അലി
 • ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ദി ഗ്രീന്സ്
 • ദി വ്യൂസ്
 • +(2) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
159
വില്പനക്ക്
70
വാടകക്ക്
89
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അൽ കരാമ
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • അൽ ജദാഫ്
 • +(20) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
1188
വില്പനക്ക്
913
വാടകക്ക്
275
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 3
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • +(47) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
86
വില്പനക്ക്
44
വാടകക്ക്
42
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ ജദാഫ്
 • ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 2
 • ജുമൈറ
 • ടൗൺ സ്ക്വയർ
 • +(7) കൂടുതൽ
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ