യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽട്ടെർ
ഇപ്പോഴും ശരിയായ സ്ഥാപനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ?
ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തിരയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വേർതിരിക്കൂ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നേടൂ
നിങ്ങൾ തിരയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ
 • കമ്പനി പ്രദേശം
 • രഹസ്യകോഡ്‌ ആവർത്തിക്കുക
നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ഫലങ്ങൾ പുതുക്കുക

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്‌ കമ്പനികൾ അന്വേഷിക്കുക

മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
50
വില്പനക്ക്
21
വാടകക്ക്
29
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ ബാർഷ
 • അൽ രാംത്ത
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ദുബായ് ലാൻഡ്‌
 • ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO)
 • +(1) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
50
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
50
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • അൽ ഹംറ വില്ലേജ്
 • ജുമൈറ
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (DIFC)
 • +(2) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
34
വില്പനക്ക്
18
വാടകക്ക്
16
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്
 • ദുബായ് മറീന
 • ദുബായ് ലാൻഡ്‌
 • +(3) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
1
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
1
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ദുബായ് ലാൻഡ്‌
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
789
വില്പനക്ക്
352
വാടകക്ക്
437
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്
 • അലജാഡാ
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • +(54) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
6
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
6
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ
 • ഖലീഫ സിറ്റി
 • മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
59
വില്പനക്ക്
0
വാടകക്ക്
59
ലൈസൻസ്
അബുദാബി
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ അമൻ
 • അൽ കരാമ
 • അൽ ഖലീജ് അൽ അറബി സ്ട്രീറ്റ്
 • അൽ ദനാ
 • അൽ നഹ്യാൻ
 • +(13) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
22
വില്പനക്ക്
7
വാടകക്ക്
15
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ദി ഗ്രീന്സ്
 • ദി വ്യൂസ്
 • ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം)
 • ബിസിനസ് ബേ
 • +(1) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
239
വില്പനക്ക്
97
വാടകക്ക്
142
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അൽ കരാമ
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • അൽ ബാർഷ
 • അൽ മിന
 • +(15) കൂടുതൽ
മൊത്തം വസ്തുവകകൾ
1179
വില്പനക്ക്
887
വാടകക്ക്
292
ലൈസൻസ്
ദുബായ്
കേന്ദ്രീകൃതമായ ഏരിയ
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 3
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • +(46) കൂടുതൽ
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ